Update: ALV februari 2007

ALGEMEEN

Artikel 1
De Fiets Toer Club ‘Veluwse Wielervereniging’ te Ermelo is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 6 november 1975.

Artikel 2.
Alle leden kunnen m.b.v. website van de vereniging kennis nemen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Nieuwe leden krijgen een kopie van het Huishoudelijk Reglement overhandigd en tevens een overzicht van de belangrijkste gedragscodes voor veilig en verantwoord fietsen.

Artikel 3
Beschadigingen van eigendommen van de vereniging en door haar gehuurde goederen of zaken waarvan de vereniging voor behoud of beheer verantwoordelijk is gesteld, komen voor rekening van de dader(s)

Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt in de gevallen zoals genoemd in de punten a,b en c van artikel 4 van de Statuten.

Artikel 5
Alle leden dienen te handelen overeenkomstig de regels en/of besluiten zoals deze zijn neergelegd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Indien een lid strafbaar handelt of nalatig is kan het bestuur gebruik maken van artikel 4 sub c van de Statuten der vereniging.

BESTUUR

Artikel 6
Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit haar midden benoemd. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter,secretaris en penningmeester. Dit alles volgens het bepaalde in artikel 9 der Statuten. De leden van het DB worden voor 3 jaar gekozen en de overige leden voor 2 jaar.

Artikel 7
Het bestuur heeft de leiding in alle zaken betreffende de vereniging en ziet toe op de naleving van de Statuten en H.Reglementen en treedt op waar belangen en rechten van de vereniging behartigd of verdedigd moeten worden.

Artikel 8
De voorzitter waakt in het bijzonder voor de belangen van de vereniging en hij leidt de vergaderingen. Hij legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over de wijze waarop het bestuur haar beleid ten uitvoer brengt.

Tevens ziet hij er op toe, dat alle besluiten, genomen door de algemene vergadering of door de reguliere bestuursvergaderingen, worden uitgevoerd.

Artikel 9
De secretaris is verantwoordelijk voor:

 1. het voorbereiden en de vastlegging van bestuursvergaderingen alsmede die der algemene ledenvergadering.
 2. het schrijven van het jaarverslag
 3. het bijhouden van het verenigingsarchief
 4. het bij hem binnengekomen bescheiden.
 5. de ledenadministratie.

Tevens is hij gerechtigd de correspondentie namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

Artikel 10
De penningmeester is belast met het geldelijk verkeer van de vereniging. Op een jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van het geldelijk beheer, dat door een commissie van tenminste twee leden, door de algemene ledenvergadering te benoemen, moet worden nagezien. Op hun advies zal de algemene ledenvergadering dit al dan niet goedkeuren.

Artikel 11
De overige bestuursleden zullen de andere bestuursleden bijstaan in hun werkzaamheden die in het belang van de vereniging nodig zijn, e.e.a in goed onderling overleg.

VERGADERINGEN

Artikel 12
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd,indien niet minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 13
Ieder lid heeft het recht voorstellen in te dienen die verband houden met het in artikel 3 van de Statuten gestelde doel van de vereniging.

Artikel 14
Het bestuur heeft het recht kandidaten voor vacatures in het bestuur voor te stellen en omtrent door de bestuursleden gestelde kandidaten advies uit te brengen.

Artikel 15
Door een algemene ledenvergadering genomen besluiten zijn voor de gehele vereniging bindend. De leden zijn tot een goede uitvoering van de genomen besluiten verplicht. FINANCIËN

Artikel 17
De financiën der vereniging bestaan uit:

 1. contributie van leden,leden van verdienste en indien van toepassing jeugdleden.
 2. Bijdragen van donateurs en begunstigers;
 3. Schenkingen en andere ontvangsten.

Artikel 18
De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 1. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris. De contributie wordt dan als beëindigd beschouwd m.i.v. van het nieuwe jaar volgend op het ontvangst van de schriftelijke opzegging bij de secretaris.
 3. De minimum bijdrage van donateurs wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld,

VERENIGINSORGAAN
Artikel 19.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur verschijnt een aantal keren per jaar een clubblad (‘Kettingblad’), waarin mededelingen en verslagen ter kennis van de leden worden gebracht.

Deze edities worden gratis aan de leden verstrekt. Tevens beschikt onze vereniging over een eigen website met uitvoerige informatie over de vereniging.(
www.vwv-ermelo.nl)

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 20
Alle leden die in verenigingsverband aan een clubrit c.q. clubtocht meedoen,worden geacht in verenigingsshirt te fietsen en dringend geadviseerd uit wederzijdse veiligheidsoverwegingen een helm te dragen.

 1. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van clubactiviteiten welke door leden spontaan worden opgezet ,heeft het bestuur met instemming van de algemene ledenvergadering een aantal criteria opgesteld welke zijn op te vragen bij het secretariaat van de vereniging.
 2. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan fietsen tijdens het vervoer van en naar toertochten.
 3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet en in bijzondere omstandigheden is het bestuur gerechtigd, zonodig zonder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering, de vereiste maatregelen te nemen.
 4. Wijzigingen in dit reglement geschieden alleen door de algemene ledenvergadering, mits het voorstel hiertoe op de agenda vermeld staat. Zij moeten tenminste door 2/3 van het aantal op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden worden bekrachtigd.

Aankondiging

Eerstvolgende clubactiviteiten

Toon complete agenda

VWV op Twitter

RT @pallmallunited: @vwvermelo mijn Canyon Ultimate is gisteren gestolen bij Strand Horst. Zou u dit willen retweeten? Dank, Jeroen van Raa…